La gamma d’adobs AMICOT, presentats en diferents formulacions, estan provistos de metabolits de microorganismes beneficiosos, que són biomol·lècules i compost procedents de l’activitat metabólica dels microorganismes del sòl, que afavoreixen les plantes. Tenen un alt valor biològic, dels quals els més importants són els àcids orgànics, les enzimes, els aminoàcids, les proteïnes, les fitohormones, els micronutrients complexes i els polisacàrids activadors de l’acció microbiana.

Entre els principals avantatges per a les plantes trobem un major desenvolupament radicular i vegetatiu dels cultius, l’aprofitament massiu dels nutrients del sòl i dels adobs i una resistència més gran en front de l’estrés hídric.